fbpx

Wat doet Cedalion?

 

Sinds 2011 organiseren wij teambuildings voor bedrijven en verenigingen. Stap voor stap groeiden we en breidden we ons aanbod uit. In 2016 bieden we naast de klassieke teambuildings voor bedrijven ook sportdagen voor scholen en sportkampen voor sportdiensten aan. We speuren altijd de markt af op zoek naar nieuwe activiteiten en samenwerkingen met externe partners. Hierdoor kunnen we doorheen heel België toffe en uitdagende activiteiten voorzien.

 

Waarvoor staat Cedalion?

 

Bij het op zoek gaan naar een naam voor het bedrijf liep niet alles van een leien dakje. De naam bepaalt namelijk heel veel en zou dus heel belangrijk gaan zijn. Cedalion was een klein bedrijf dat diensten wou gaan verlenen aan zowel kleine als grote bedrijven. Vanuit dat standpunt gingen we op zoek naar een geschikte naam.

In de Griekse mythologie is er een verhaal over een kleine jongen die een groot verschil maakte. De reus Orion was blind geraakt en moest op zoek naar de zonnegod Helios die hem zou kunnen genezen. De zoektocht van de blinde Orion was hopeloos. Tot de dienaar van Hephaestus zijn hulp aanbood. Deze kleine dienaar, genaamd Cedalion, stelde zich op de schouders van de grote Orion en door gebruik te maken van elkaars sterke eigenschappen bereikten ze Helios.

Net als de kleine Cedalion toen, proberen wij steeds om u van dienst te zijn.

 

Cedalion BVBA

Kriktestraat 4  , 9160 Lokeren

info@cedalion.be

0488 87 58 80

BTW : BE 0647.855.080

1)ALGEMENE VOORWAARDENArt. 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op offertes, overeenkomsten en facturen met betrekking tot de verhuur, verkoop en levering door Cedalionvan producten, diensten en andere werkzaamheden. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling, waarvoor hij zal tekenen. Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant zijn alleen dan aan Cedaliontegenstelbaar wanneer zij door deze laatste, of zijn gevolmachtigde schriftelijk worden bevestigd. In het geval van erkende en bevestigde afwijkingen door Cedalion, of zijn gevolmachtigde, blijven voor al de overige punten de algemene verkoopsvoorwaarden van kracht. Teambuilding en attractieverhuur:CedalionbvbaKriktestraat 49160 LokerenBTW BE 0647855080www.cedalion.be Sportactiviteiten, teambuildings en eventsArt. 1.2. Iedere bestelling zal voorafgaandelijk via een bestelbon worden geregeld, waarop de gegevens van de klant ( natuurlijk persoon, vereniging, scholen, clubs en dergelijke ) zullen vermeld worden. De klant zal een kopie van deze ingevulde bestelbon ten allen tijde digitaal kunnen inkijken. Het digitaal aanvaarden van de bestelbon zal gebeuren door de persoon wiens gegevens op deze bestelbon zijn vermeld. Art.1.3. Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant. Art. 1.4. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de vennootschap van Cedalion, of op andere locatie indien onderling overeengekomen,of over te schrijven op het rekeningnummer, zoals vermeld op de facturen, tenzij anders bedwongen.Art. 1.5. Nietbetaling van de factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest op van 12 %, berekend op jaarbasis,evenals een conventioneel schadebeding van 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van €50. Art. 1.6. Eventuele klachten en verwerpingen moeten door een per post aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploot gebeuren binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen of diensten. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van de plaats waar Cedalion bvba gelegen is bevoegd. Art. 1.7. De duur van de overeenkomst geldt tussen het bestellen van de diensten via het digitale bestelformulier en de betaling van het volledige bedrag na de dienst. Art. 1.8. De deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat zij eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op de social media, de website van Cedalion en andere kanalen, online en/of offline,onder de redactionele verantwoordelijkheid van Cedalion.Art.1.9. Indien er vooraf geen betalingstermijn werd afgesproken, bedraagt deze 8 kalenderdagen na de factuurdatum. Art.1.10. Tijdens de voorwaarden verder vermelde “Cedalion” doelt op de onderneming Cedalion bvba zelf, en richt zich tot de zaakvoerder, Bert D’Hanis, te bereiken op het telefoonnummer 0488/87 58 80.Art.1.11. In geval van betwistingen met klanten die geen consument zijn, is uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft. Ingeval de klant een consument is, zijn bij procedures die de klant ten opzichte van ons start uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft. Bij procedures die wij opstarten, is naar onze keuze de rechter bevoegd van de 3 / 7

woonplaats van de verweerder, de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan wel de rechter van de plaats van de levering.Art.1.12. Reserveringen en/of offertes zijn pas bindend voor Cedalion na ontvangst van het voorschot, tenzij er geen voorschot werd bedongen. In dat geval is de reservering en/of offerte pas bindend voor Cedalion na schriftelijke bevestiging door Cedalion zelf. Het bedrag dat als voorschot betaald moet worden, zal vooraf en met wederzijdse toestemming bepaald worden, en dient betaald te worden 8 kalenderdagen na factuurdatum.2)SPECIFIEKE VOORWAARDENArt 2.1 TEAMBUILDING Art 2.1.1 Aantal Deelnemers:Het aantal deelnemers bepaald in de bestelbon zal worden gefactureerd aan de klant. Annulatie van deelnemers na een afgewerkte bestelbon zal nooit leiden tot aanpassing van het facturatiebedrag zoals in eerste instantie overeengekomen. Art 2.1.2. Staat en veiligheid deelnemers:Deelnemers die alcohol of drugs gebruikt hebben voor de activiteit zullen geweigerd worden, maar wel doorgerekend worden aan de besproken tarieven. Deelnemers die zich niet schikken naar de orders van de begeleider of afspraken t.o.v. bepaalde locaties zullen geschrapt worden uit de groep, maar wel doorgerekend worden aan de besproken tarieven. Deelnemers met voorafgaande lichamelijke klachten dienen persoonlijk te oordelen indien ze in alle gevallen fysiek in staat zijn bepaalde proeven te ondernemen. Indien zij niet in staat zijn om dezeproeven te volbrengen, dient dit gemeld te worden aan de Cedalion Coördinator. Cedalionkan niet verantwoordelijk geacht worden voor blessures die voortvloeien uit voorafgaande klachten. Art 2.1.3. Voorziening van locatie door klant: Stroomvoorziening endoorgangen De klant dient het aantal vooraf doorgegeven stroompunten te voorzien (steeds 220V). Verbruik van stroompunten is op kosten en verantwoordelijkheid van de klant. Eventuele extra kosten voor verbruik van stroompunten is op kosten van de klant. Art. 2.1.4. Aansprakelijkheid & verzekeringen:De klant is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering lichamelijke ongevallen voor zijn deelnemers. De klant wordt aansprakelijk gesteld bij opzettelijk toegebrachte schade en zal deze moeten vergoeden. De klant dient steeds de instructies van de aanwezigbegeleider te respecteren of kan zonder terugbetaling uit de activiteit worden gezet. Cedalionkan in geval van overmacht, zoals storm of andere extreme weersomstandigheden, zelf beslissen om bepaalde attracties / activiteiten tijdelijk of definitief stil te leggen, zonder aansprakelijk gesteld te worden voor eventuele verliezen of schade. Art. 2.1.5. Annulatietermijn + aanrekening:Bij annulatie betaalt u steeds 50% van het te betalen bedrag. U betaalt het volledige te betalen bedrag (100%) indien u minder dan 7 dagen voordatum van uw event annuleert.Betalingstermijn: De betalingstermijn bedraagt steeds 8 dagen na afloop van de teambuilding en na ontvangst factuur.Art. 2.2. ATTRACTIEVERHUUR:4 / 7

Art 2.2.1. Locatie, Stroomvoorziening en doorgangen: De huurder voorziet zelf een terrein. Indien de ondergrond geen gras is, staan rond elke attractie minimum 4 vaste verankeringpunten (boom, paal, bank,…) in de onmiddellijk nabijheid van de attractie. Bij plaatsing en opruim dient 1 persoon beschikbaar te zijn om eventueel een handje te helpen. Tevens dient deze persoon op de hoogte te zijn van waar de attractie dient geplaatst te worden en waar er stroom kan gehaald worden. De huurder moet er alles aan doen om Cedaliontot zo dicht mogelijk bij de plaats van de locatie van de attractie te kunnen laten rijden. Indien doorgang smaller dan 2mis en/of er zijn trappen, moet Cedalionop voorhand verwittigd worden voor ondertekening van de overeenkomst. De huurder dient het aantal vooraf doorgegeven stroompunten te voorzien (steeds 220V). Verbruik van stroompunten is altijd op kosten en verantwoordelijkheid van de huurder. Art 2.2.2. Aansprakelijkheid & verzekeringen:Vanaf het leveringstijdstip is de huurder verantwoordelijk voor het gebruik van de attractie en eventuele gevolgen. Hij dient gedurende de volledige huurtijd alle maatregelen te nemen om de attractie te gebruiken zoals hierboven beschreven. De huurder voorziet bij voorkeur een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en eventueel lichamelijke ongevallen. De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen bij onjuist of onveilig gebruik. De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de volledige huurperiode. Hij zal aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van de attractie en/of onderdelen ervan de kosten voor vervanging (nieuwwaarde) of reparatie op zich nemen. Bij plaatsing erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en van het gebruik ervan op de hoogte is. De attractie mag in geen enkel geval doorverhuurd worden (tenzij anders overeen gekomen). Art. 2.2.3. Gebruiksvoorschriften Attracties:Gebruik de attractie altijd onder toezicht van een verantwoordelijke en nuchtere volwassene. Eten, drinken, schoenen en scherpe voorwerpen zijn verboden op de attractie. Het is bovendien niet toegestaan om de attractie in warme omstandigheden met water te overgieten of besproeien. Indien schade of vuil door onjuist gebruik zoals hierboven beschreven, zal de integrale schade doorgerekend worden. Vuile attracties door onjuist gebruik zoals hierboven beschreven, zullen gereinigd worden aan 40 euro/u excl.BTW met een startkost van 50 euro. Beveiliging en de blaasinstallatie mogen in geen geval uitgetrokken worden. De attractie mag niet meer verplaatst worden na plaatsing door Cedalion. De motor mag niet afgedekt worden. Bij onweer en hevige wind boven 4 beaufort moet iedereen de attractie verlaten. Enkel nu mag en moet de blaasinstallatie uitgeschakeld worden. Bij eventueel defect tijdens de huurperiode dient u onmiddellijk Cedalion bvbaop de hoogte te stellen. Indien onduidelijkheden of bijkomende vragen tijdens het gebruik: bel uw contactpersoon bij Cedalion (of indien niet bereikbaar: 0488/87 58 80).Bij opzettelijk aangerichte schade of bij defect door nalatigheid, onjuist gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de huurovereenkomst, zal de huurder aansprakelijk gesteld worden en de herstelling en eventuele bijkomende onkosten moeten vergoeden. Art. 2.2.4. Betalingfactuur:De klant ontvangt een factuur die binnen de 8 dagen moet voldaan worden. Indien overeengekomen dat de betaling laterkan gebeuren, bedraagt de betalingstermijn steeds 30 dagen na de verhuur en na ontvangst van de factuur. Art. 2.2.5. Annulatietermijn + aanrekening:Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is die aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling.Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons 5 / 7

toedoen wordt verbroken, is de klant voor zover dit een consument is gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens ons.U betaalt het volledige te betalen bedrag (100%) indien u minder dan 3dagen voor datum van uw event annuleert.Art. 2.2.6. Overmacht onweer en regen:Indien heel slecht weer voorspeld, kan de klant de huur van een attractie annuleren. De annulatie dient minimum 2dagen(48u.) voor de start van de verhuur te gebeuren en kan enkel gebeuren indien er regenen/of storm voorspeld wordt van meer dan 4 beaufort op www.kmi.be.Art. 2.2.7. Uurregeling:Een verhuur mag maximum 12u durengedurende een dagen loopt steeds binnen dezelfde dag. Indien de verhuur doorloopt na 22u, zal er 50% van een nieuwe verhuurdag worden aangerekend (= prijs tweedaagse).Attracties die voor langer dan 1 dag worden gehuurd, zullen steeds onder bepaalde voorwaarden en afspraken worden verhuurd, dit met betrekking tot de nacht (attracties overdekken met zeil en de blazers verwijderen, of integraalbinnen plaatsen).Art. 2.3. SPORTDAGEN EN SPORTEVENTS: Art 2.3.1. Indien klant locatie voorziet: Locatievoorwaarden en stroomvoorziening:De locatie wordt steeds ordelijk en net gepresenteerd voor de activiteit enmoetbereikbaar zijn zonder obstructie van materialen.Indien een externe locatie, wordt de accommodatie in dezelfde staat achtergelaten. De ruimtes moeten allemaal bereikbaar zijn voor de plaatsersvan het materiaal. Indiendedoorgang smaller is dan 2mis en/of er zijn trappen, moet Cedalionop voorhand verwittigd worden voor ondertekening van de overeenkomst. De klant dient het aantal vooraf doorgegeven stroompunten tevoorzien (steeds 220V). Verbruik van stroompunten is op kosten en verantwoordelijkheid van de klant. Cedalion voorziet zelf stroomkabels van maximum 40 meter. Eventuele extra kosten voor verbruik van stroompunten is op kosten van de klant. Art. 2.3.2. Aansprakelijkheid & verzekeringen:De klant is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering lichamelijke ongevallen voor zijn deelnemers.Bij schade en/of ongevallen zal eerst altijd de eigen verzekering dienen te worden aangesproken. Art. 2.3.3. Schade aangebracht door de klant:Bij opzettelijk aangerichte schade of bij defect door nalatigheid, onjuist gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de overeenkomst, zal de klant aansprakelijk gesteld worden en de herstelling en eventuele bijkomende onkosten geheel moeten vergoeden. Art. 2.3.4. De coördinatorfunctie:Een coördinator, monitor of begeleideris een medewerker van Cedaliondie de sportdag opstart, opvolgt doorheen de dag en afsluit. De coördinator zorgt voor de algemene organisatie en het vlotte verloop en is het aanspreekpunt voor de klant. Een coördinator zal geen vaste activiteit op zich nemen, ook al is er sprake van een tekort aanlesgevers. Een coördinator is bevoegd om beslissingen te nemen naar tucht, veiligheid of organisatie. Art. 2.3.5. Gebruiksvoorwaarden attracties:Gebruik de attractie altijd onder toezicht van een verantwoordelijke en nuchtere volwassene. Eten, drinken, schoenen en scherpe voorwerpen zijn 6 / 7

verboden op de attractie. Het is bovendien niet toegestaan om de attractie in warme omstandigheden met water te overgieten of besproeien. Indien schade of vuil door onjuist gebruik zoals hierboven beschreven, zal de integrale schade doorgerekend worden. Vuile attracties door onjuist gebruik zoals hierboven beschreven, zullen gereinigd worden aan 40 euro/u excl.BTW met een startkost van 50 euro. Beveiliging en de blaasinstallatie mogen in geen geval uitgetrokken worden. De attractie mag niet meer verplaatst worden na plaatsing door Cedalion. De motor mag niet afgedekt worden. Bij onweer en hevige wind boven 4 beaufort moet iedereen de attractie verlaten. Enkel nu mag en moet de blaasinstallatie uitgeschakeld worden. Bij eventueel defect tijdens de huurperiode dient u onmiddellijk Cedalionop de hoogte te stellen. Indien onduidelijkheden of bijkomende vragen tijdens het gebruik: Bel Cedalion op 0488/87 58 80.Bij opzettelijk aangerichte schade of bij defect door nalatigheid,onjuist gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de huurovereenkomst, zal de huurder aansprakelijk gesteld worden en de herstelling en eventuele bijkomende onkosten geheel moeten vergoeden. Art. 2.3.6. Aantal deelnemers:Het aantal deelnemers bepaaldin de bestelbon zal worden gefactureerd aan de klant. Annulatie van deelnemers na een afgewerkte bestelbon zal niet leiden tot aanpassing van het facturatiebedrag zoals in eerste instantie overeengekomen. Art 2.3.7. Staat en veiligheid deelnemers:Deelnemers die alcohol of drugs gebruikt hebben voor de activiteit zullen geweigerd worden, maar wel doorgerekend worden aan de besproken tarieven. Deelnemers die zich niet schikken naar de orders van de Cedalioncoördinatorof afspraken t.o.v. bepaalde locatieszullen geschrapt worden uit de groep, maar wel doorgerekend worden aan de besproken tarieven. Deelnemers met voorafgaande lichamelijke klachten dienen persoonlijk te oordelen indien ze in alle gevallen fysiek in staat zijn bepaalde proeven te ondernemen.Indien zij niet in staat zijn om deze proeven te volbrengen, dient dit gemeld te worden aan de Cedalion Coördinator.Cedalionkan niet verantwoordelijk geacht worden voor blessures die voortvloeien uit voorafgaande klachten. Art. 2.3.8. Annulatietermijn +aanrekening:Bij annulatie betaalt u steeds 50% van het te betalen bedrag. U betaalt het volledige te betalen bedrag (100%) indien u minder dan 7 dagen voor datum van uw event annuleert.
× How can I help you?